Taiko No Tatsujin/Taiko Master Series

Taiko No Tatsujin/Taiko Master

Taiko No Tatsujin/Taiko Master

7,697

2,625

87

2

PS4

Taiko no Tatsujin – Drum Session!

5,727

1,350

43

Vita

Taiko no Tatsujin V Version (Vita)

1,969

1,275

44

Latest Taiko No Tatsujin/Taiko Master News