Shantae Series

Shantae

5,829

3,135

113

3

PS4

Shantae: Half-Genie Hero

Shantae: Half-Genie Hero

Developed by WayForward Technologies and published by WayForward Technologies on 20 Dec 16

2,861

1,620

XP

55

PS4

Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut (JP)

Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut (JP)

Developed by WayForward Technologies and published by Intergrow on 31 Aug 16

527

315

XP

13

PS4

Shantae and the Pirate's Curse

Shantae and the Pirate's Curse

Developed by WayForward Technologies and published by WayForward Technologies on 19 Apr 16

2,098

1,200

XP

45