Hide feed

Nov15
Nov09
syltefarThumperLevel 9 Complete trophysyltefar won the Level 9 Complete trophy in Thumper for 99 points
Nov08
syltefarThumperLevel 8 Complete trophysyltefar won the Level 8 Complete trophy in Thumper for 47 points
syltefarsyltefar has reached a new milestone: PlayStation Level 275
Nov07
syltefarThumpersyltefar won 3 Trophies in Thumper for 119 points
syltefarThumperLevel 7 Complete trophysyltefar won the Level 7 Complete trophy in Thumper for 44 points
syltefarThumperLevel 6 Complete trophysyltefar won the Level 6 Complete trophy in Thumper for 40 points
syltefarThumperLevel 5 Complete trophysyltefar won the Level 5 Complete trophy in Thumper for 35 points
Nov05
syltefarThumperLevel 4 Complete trophysyltefar won the Level 4 Complete trophy in Thumper for 28 points
Nov04
syltefarRegisteredsyltefar has just registered on TrueTrophies
Nov01
syltefarRez Infinitesyltefar won 5 Trophies in Rez Infinite for 261 points
syltefarRez InfiniteInfinity trophysyltefar won the Infinity trophy in Rez Infinite for 64 points
syltefarRez InfiniteSingularity trophysyltefar won the Singularity trophy in Rez Infinite for 64 points
syltefarRez InfiniteArtistry trophysyltefar won the Artistry trophy in Rez Infinite for 67 points
syltefarRez InfiniteEden trophysyltefar won the Eden trophy in Rez Infinite for 46 points
syltefarRez InfiniteThe URANUS trophysyltefar won the The URANUS trophy in Rez Infinite for 21 points
syltefarSpelunky 2
      Secret Trophysyltefar won the Secret Trophy in Spelunky 2 for 29 points
Oct30
syltefarSpelunky 2syltefar won 2 Trophies in Spelunky 2 for 55 points
syltefarSpelunky 2
      Secret Trophysyltefar won the Secret Trophy in Spelunky 2 for 28 points
syltefarSpelunky 2
      Secret Trophysyltefar won the Secret Trophy in Spelunky 2 for 27 points
Oct27
syltefarSpelunky 2Arena Champion trophysyltefar won the Arena Champion trophy in Spelunky 2 for 47 points
Oct25
syltefarSpelunky 2Journeyman trophysyltefar won the Journeyman trophy in Spelunky 2 for 43 points
Oct19
syltefarPolybiussyltefar won 2 Trophies in Polybius for 43 points
syltefarPolybiusDecade trophysyltefar won the Decade trophy in Polybius for 24 points
syltefarPolybiusMaiden Over trophysyltefar won the Maiden Over trophy in Polybius for 19 points
Oct11
syltefarPaper Beast (EU)syltefar won 10 Trophies in Paper Beast (EU) for 584 points
Oct10
Oct04
Sep23
syltefarSpelunky 2
      Secret Trophysyltefar won the Secret Trophy in Spelunky 2 for 29 points
Sep20
syltefarSpelunky 2Seen a Lot trophysyltefar won the Seen a Lot trophy in Spelunky 2 for 53 points
Sep18
syltefarSpelunky 2syltefar won 2 Trophies in Spelunky 2 for 42 points
syltefarSpelunky 2
      Secret Trophysyltefar won the Secret Trophy in Spelunky 2 for 23 points
Sep15
syltefarSpelunky 2syltefar won 2 Trophies in Spelunky 2 for 42 points
syltefarSpelunky 2
      Secret Trophysyltefar won the Secret Trophy in Spelunky 2 for 21 points
Sep14
syltefarSpelunky 2syltefar won 2 Trophies in Spelunky 2 for 33 points
syltefarSpelunky 2Feels Good trophysyltefar won the Feels Good trophy in Spelunky 2 for 18 points
syltefarSpelunky 2You Got This trophysyltefar won the You Got This trophy in Spelunky 2 for 15 points
Aug31
syltefarMortal Shell (EU)syltefar won 2 Trophies in Mortal Shell (EU) for 191 points
syltefarMortal Shell (EU)
      Secret Trophysyltefar won the Secret Trophy in Mortal Shell (EU) for 143 points
syltefarMortal Shell (EU)
      Secret Trophysyltefar won the Secret Trophy in Mortal Shell (EU) for 48 points
Aug30
syltefarMortal Shell (EU)
      Secret Trophysyltefar won the Secret Trophy in Mortal Shell (EU) for 45 points
Aug29
syltefarMortal Shell (EU)
      Secret Trophysyltefar won the Secret Trophy in Mortal Shell (EU) for 43 points
Aug22
syltefarMortal Shell (EU)syltefar won 3 Trophies in Mortal Shell (EU) for 109 points

Recent Trophies

syltefar's Recent Games

The Pinball Arcade

1,899/19,17938/1180/214/9124/25

Thumper

348/4,8269/190/10/91/18/8

Rez Infinite

365/4,4729/200/10/85/74/4