Muv-Luv Alternative (Vita)

PlayStation Vita

Muv-Luv Alternative (Vita) Trophies

Most Earned

ALTERNATIVE
ALTERNATIVE15TrophyTypeBack to the Battlefield!
The Light of Other Days
The Light of Other Days15TrophyTypeCompleted Episode 1
Across the Island
Across the Island16TrophyTypeCompleted Episode 3
Soldier, Ask Not
Soldier, Ask Not16TrophyTypeCompleted Episode 2

Least Earned

Muv-Luv Alternative
Muv-Luv Alternative220TrophyTypeAquire all trophies.
Mikoto's Farewell
Mikoto's Farewell110TrophyTypeRead Mikoto's Testament
Miki's Farewell
Miki's Farewell110TrophyTypeRead Miki's Testament
Kei's Farewell
Kei's Farewell106TrophyTypeRead Kei's Testament
All Muv-Luv Alternative (Vita) Trophies

Latest Muv-Luv Alternative (Vita) Screenshots

Muv-Luv Alternative (Vita) Screenshot 1
Muv-Luv Alternative (Vita) Screenshot 2