Bikkuri Pachinko: Ashita no Joe - Kyoraku Collection Vol. 1 (PS3) trophies
1,480
(1,230)

Bikkuri Pachinko: Ashita no Joe - Kyoraku Collection Vol. 1 (PS3)

= 48 Bikkuri Pachinko: Ashita no Joe - Kyoraku Collection Vol. 1 (PS3) trophies

17 tracked gamers have this game, 6 have completed it (35.29%)

View

Bikkuri Pachinko: Ashita no Joe - Kyoraku Collection Vol. 1 (PS3) Trophies

Hidden Trophy
Platinum Trophy
Hidden Trophy303 (180)
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 6 tracked gamers (35% - TT Ratio = 1.68)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 10 tracked gamers (59% - TT Ratio = 1.30)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 7 tracked gamers (41% - TT Ratio = 1.55)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 13 tracked gamers (76% - TT Ratio = 1.14)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 15 tracked gamers (88% - TT Ratio = 1.06)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 13 tracked gamers (76% - TT Ratio = 1.14)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 13 tracked gamers (76% - TT Ratio = 1.14)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 15 tracked gamers (88% - TT Ratio = 1.06)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 12 tracked gamers (71% - TT Ratio = 1.19)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 17 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 8 tracked gamers (47% - TT Ratio = 1.45)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 17 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 15 tracked gamers (88% - TT Ratio = 1.06)