Bikkuri Pachinko: Ashita no Joe - Kyoraku Collection Vol. 1 (PS3) trophies
1,437
(1,230)

Bikkuri Pachinko: Ashita no Joe - Kyoraku Collection Vol. 1 (PS3)

= 48 Bikkuri Pachinko: Ashita no Joe - Kyoraku Collection Vol. 1 (PS3) trophies

16 tracked gamers have this game, 6 have completed it (37.50%)

View

Bikkuri Pachinko: Ashita no Joe - Kyoraku Collection Vol. 1 (PS3) Trophies

Hidden Trophy
Platinum Trophy
Hidden Trophy294 (180)
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 6 tracked gamers (38% - TT Ratio = 1.63)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 10 tracked gamers (62% - TT Ratio = 1.26)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 7 tracked gamers (44% - TT Ratio = 1.51)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 13 tracked gamers (81% - TT Ratio = 1.10)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 15 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 13 tracked gamers (81% - TT Ratio = 1.10)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 13 tracked gamers (81% - TT Ratio = 1.10)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 15 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 12 tracked gamers (75% - TT Ratio = 1.15)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 8 tracked gamers (50% - TT Ratio = 1.41)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 16 tracked gamers (100% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 15 tracked gamers (94% - TT Ratio = 1.03)